Onderwijs & Innovatie

Themaplein

Onderwijs & Innovatie

Themaplein

Achtergrondinformatie

MBO City heeft een aantal pleinen die bij het bezoek niet mogen worden overgeslagen. Op deze Themapleinen worden allerlei korte presentaties gegeven en kan het gesprek worden aangaan met experts rondom een thema. Er zijn drie pleinen, alwaar OCW, MBO Raad en SBB gezamenlijk optrekken.

Kennispunt Opleiden in de school
Linda Medendorp       
Kom naar het themaplein Onderwijs en Innovatie en laat je door het Kennispunt Opleiden in de school informeren over:

  • het intensiveren van de samenwerking met lerarenopleidingen;
  • de startwijzermbo, een instrument om de begeleiding van startende docenten te verbeteren;
  • best practices over professionalisering in verschillende scholen.

Leerlijnenmatcher
Rini Romme en Jacob Molenaar
Met het digitaal ontsluiten van de examenprogramma’s vmbo en de kwalificatiedossiers mbo is het mogelijk om opleidingen eenvoudiger met elkaar te vergelijken. De MBO Raad en Kennisnet hebben samen het initiatief opgepakt voor een ict-tool waarmee het vergelijken van onderwijsprogramma’s mogelijk is. Hierbij is tevens rekening gehouden met de NLQF niveaus en de nadere duiding van de gebruikte termen, want dezelfde termen hebben in het vmbo en in het mbo een andere betekenis.
Met het gebruik van deze tool kunt u eenvoudig doorlopende leerroutes in elkaar zetten en actueel houden, bijvoorbeeld binnen de technologie en vakmanschapsroute. Binnen de sector Zorg en Welzijn is gestart met een eerste pilot. We laten u deze tool graag zien op het plein!

Mbo-hbo: kans voor MBO’ers  – Taal en rekenen Vavo
Jetske Woudstra
Vragen over taal en rekenen? Meer weten over initiatieven mbo-hbo? Of bijgepraat worden over vavo? Met de expertise onder de arm proberen we al uw vragen over deze onderwerpen te beantwoorden. En laten we zien wat er ontwikkeld is als handreiking voor deze onderwerpen. Wees welkom!

Professionele docenten, het kloppend hart van innovatie en kwaliteit
Linda Medendorp
Goed gekwalificeerde docenten vormen het kloppend hart van het beroepsonderwijs. Zij  zijn de meest bepalende factor voor goed onderwijs. Door continue veranderingen in het (beroeps)onderwijs ontwikkelen docenten verschillende rollen en professionele routines. Dit vraagt voor de opleidingen van toekomstige docenten in het mbo om:

  • goede opleidingsroutes samen met de tweedegraads lerarenopleidingen;
  • goede begeleiding van startende docenten;
  • doorlopende ontwikkeling van docenten.

Cross-overs
Bert Toolsema en
Priscilla Grim
Mbo-scholen moeten snel inspelen op nieuwe, cross-sectorale beroepen. Dankzij een experiment van het ministerie van OCW kunt u samen met het bedrijfsleven zelf nieuwe kwalificaties ontwikkelen op het snijvlak van sectoren. Dat kan sneller dan u denkt, want u gebruikt delen van bestaande kwalificaties uit twee of meer opleidingsdomeinen. Het resultaat is een ‘cross-over-kwalificatie’. Hoe vraag je een cross-over aan? Wat zijn de voorwaarden? Wie zijn erbij betrokken? Bestaan er nog andere mogelijkheden die aansluiten bij uw wensen? Samen met u zetten we de opties op een rij.

Doorlopende leerlijn
Simone van Hoewijk en Daan van den Brand
Met keuzevakken verbreedt en verdiept de vmbo-leerling zijn kennis en vaardigheden. In combinatie met vier leerwegen en tien profielen leidt dat tot een flinke variatie bij de instroom in een mbo-opleiding. Hoe doe je recht aan studenten met verschillende talenten, kennis en vaardigheden? Hoe zorg je dat de verschillende onderwijsniveaus beter op elkaar aansluiten? Hoe blijf je toekomstgericht opleiden, met aandacht voor doorstroommogelijkheden? En bovenal: hoe lever je die vakmensen af waaraan behoefte is, nu en in de toekomst, terwijl de arbeidsmarkt volop in beweging is? We zijn benieuwd naar uw ideeën om de doorlopende leerlijn te verbeteren.

Van keuzedeel naar certificaat
Iris Binken en Marjo Jansen
Veranderende beroepen en beroepsvereisten vragen vaak een bredere inzetbaarheid of juist een meer specifieke toerusting van medewerkers. Een leven lang ontwikkelen is daarom steeds belangrijker. Keuzedelen lenen zich daar goed voor. Sinds 1 oktober 2016 kunnen werkenden en werkzoekenden in het niet-bekostigd onderwijs een keuzedeel volgen en met een mbo-certificaat afronden. Aan welke keuzedelen is op dit moment een certificaat verbonden en waarom? Welke keuzedelen volgen nog? Welke keuzedelen zijn volgens u waardevol voor werkenden en werkzoekenden? We gaan hierover met u in gesprek.

Toekomstbestendig kwalificeren
Emmy Vael en Janneke Voltman
In een kwalificatiedossier ligt vast wat een mbo-student aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Op basis daarvan maken scholen hun onderwijsprogramma. Maar niet alle veranderingen op de arbeidsmarkt hoeven direct te leiden tot aanpassing van een kwalificatie. Dankzij keuzedelen krijgen innovaties snel een plek in het beroepsonderwijs. Keuzedelen zijn echter slechts één manier om in te spelen op ontwikkelingen. Binnen de kwalificatiestructuur is vaak meer mogelijk dan u denkt. Samen met u bekijken we de mogelijkheden om de ruimte in de kwalificatiestructuur te benutten en toekomstbestendig te kwalificeren.

Meet & Speak met OCW
Medewerkers van het ministerie van OCW horen graag welke belemmeringen u ervaart in de bestaande wet- en regelgeving. Wij lichten aan u toe waar de ruimte zit om met uw onderwijsinstelling en in samenwerking met andere regionale partners in ontwikkeling te blijven. U gaat samen op zoek naar mogelijke oplossingen, met behoud van de kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid en het civiel effect van het onderwijs. Kom naar de Meet & Speak en verken de regelruimte!

Tekentafel Flexibilisering
Amnon Owéd en Antoinette van Wanroij
Met de komst van een nieuw kabinet is OCW bezig te verkennen hoe het scholingsaanbod van mbo-instellingen voor volwassenen er uit ziet en welke kansen en uitdagingen mbo-instellingen zelf zien om dit aanbod te vergroten en te verbeteren. In gesprek met medewerkers van de directie MBO krijgt u de gelegenheid mee te ontwerpen met deze verkenning; welke ideeën en ervaring heeft u vanuit uw onderwijsinstelling? De opbrengst wordt benut voor het aanscherpen van nieuw beleid voor leven lang ontwikkelen.

Tekentafel “Het experiment Kwalificatiestructuur; Ruimte voor de regio!”
Bram van der Kroon en Herman Scholten
Het regeerakkoord is er helder over:
Het kabinet onderzoekt samen met het onderwijs hoe de huidige beperkende werking van de kwalificatiedossiers voor innovatie en regionale invulling van het onderwijsprogramma van mbo-opleidingen verbeterd kan worden en de lastendruk verminderd. Hierbij wordt ook de mogelijkheid onderzocht van een vorm van opleidingsaccreditatie.”

Het is de weerspiegeling van een wens die al langer bij de scholen en het regionale bedrijfsleven  leefde. De vraag of het niet mogelijk was om beter en sneller in te kunnen spelen op de behoeften van het regionale bedrijfsleven en innovatie in het beroep en de beroepsuitoefening. Er vond een bijeenkomst plaats met een aantal scholen, de Inspectie en enkele experts waarin “met de voeten op tafel” werd nagedacht over hoe we vorm en inhoud aan die wens zouden kunnen geven.

Nu er een politieke opdracht ligt kunnen er volgende stappen worden gezet. We gaan van tekentafel naar experiment. Momenteel wordt een regeling voorbereid in nauw overleg met enkele voorlopers op dit gebied, maar ook zeker met de Inspectie van het Onderwijs, VNO, MKB-Nederland, SBB en de MBO-Raad om de wens werkelijkheid te laten worden. Nog niet op een grote schaal. De ideeën moeten zich nog wel bewijzen en leiden tot meer ervaren eigenaarschap bij de scholen en het regionale bedrijfsleven, en uiteindelijk natuurlijk tot betere opleidingen voor de studenten.

De Regioscanner
Erik Smits
De regioscanner beroepsonderwijs bevat informatie over het beroepsonderwijs, de arbeidsmarkt en de aansluiting daartussen. Met het prototype van de regioscanner kunnen vragen beantwoord worden die hier inzicht in geven voor uw opleiding en onderwijsinstelling; Welke opleidingen volgen de studenten in mijn regio? Bieden deze opleidingen veel kans op werk? Bij welke opleidingen komen studenten uit mijn gemeente direct aan de slag? Kom langs bij de regioscanner en vind deze antwoorden en meer.

Excellentie in het MBO
Leontien Kragten en Rene Dopper
Wat is excellentie en welke visies bestaan er op excellentieonderwijs? Hoe herken je de excellente student en wat is er nodig om studenten te interesseren  voor het excellentieprogramma en wat is de rol van de docent hierin? Kom voor al uw vragen op de terrein naar het onderwijs en innovatieplein!

 

Terug naar programma Terug naar sprekers